باما در تماس باشید

 15  الی 12 10 2640-021

تماس با کارشناسان

گواهی کیفیت Bolt M32*150-10.9-Full Thread-7G

نتایج تست های انجام شده توسط بنیاد علوم کاربردی رازی برای گواهی کیفیت Bolt M32

تطابق نتایج آزمون با استاندارد BS EN ISO 898-1 (2013) Grade 10.9

آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش اسپکترومتری نشری

آزمون کشش در دمای محیط

آزمون سختی سنجی ماکرو به روش ویکرز

برای گواهی کیفیت Bolt M32

 

scamscamscamscamscamscamscamscamscamscamscamscamscamscam