ابق على تواصل معنا

+۹۸-۲۱۵۵۴۲۴۲۲۰

پیچ شش گوش 10.9 DIN933

پیچ شش گوش 10.9 DIN933

اختصارات:

l – طول پیچ
d – قطر اسمی رزوه
k – ارتفاع سر
r – شعاع
e – قطر دایره 
s – اندازه آچار خور سر شش گوش
c – ضخامت پایین گل

پیچ شش گوش 10.9 DIN933

پیچ شش گوش 10.9 DIN933 , ISO 4017:

dimensions in mm
D   M1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64
P 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,38 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
a max. 1,05 1,2 1,35 1,5 2,1 2,4 3 4 4,5 5,3 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18
min. 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
c max. 0,25 0,25 0,25 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
min. 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
da max. 2 2,6 3,1 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7 17,7 22,4 26,4 33,4 39,4 45,6 52,6 63 71
dw production class A min. 2,27 3,07 4,07 4,57 5,88 6,88 8,88 11,63 14,63 16,63 22,49 28,19 33,61
production class B min. 2,3 2,95 3,95 4,45 5,74 6,74 8,74 11,47 14,47 16,47 22 27,7 33,25 42,75 51,11 59,95 69,45 78,66 88,16
e production class A min. 3,41 4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 26,75 33,53 39,98
production class B min. 3,28 4,18 5,31 5,88 7,5 8,63 10,89 14,2 17,59 19,85 26,17 32,95 39,55 50,85 60,79 71,3 82,6 93,56 104,86
k Nominal 1,1 1,4 1,7 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15 18,7 22,5 26 30 35 40
production class A mix. 1,225 1,525 1,825 2,125 2,925 3,65 4,15 5,45 6,58 7,68 10,18 12,715 15,215
production class A min. 0,975 1,275 1,575 1,875 2,675 3,35 3,85 5,15 6,22 7,32 9,82 12,285 14,785
production class B max. 1,3 1,6 1,9 2,2 3 3,74 4,24 5,54 6,69 7,79 10,29 12,85 15,35 19,12 22,95 26,42 30,42 35,5 40,5
production class B min. 0,9 1,2 1,5 1,8 2,6 3,26 3,76 5,06 6,11 7,21 9,71 12,15 14,65 18,28 22,08 25,58 29,58 34,5 39,5
kwb production class A min. 0,68 0,89 1,1 1,31 1,87 2,35 2,7 3,61 4,35 5,12 6,87 8,6 10,35
production class B min. 0,63 0,84 1,05 1,26 1,82 2,28 2,63 3,54 4,28 5,05 6,8 8,51 10,26 12,8 15,46 17,91 20,71 24,15 27,65
r min. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6 2 2
s Nominal max. 3,2 4 5 5,5 7 8 10 13 16 18 24 30 36 46 55 65 75 85 95
production class A min. 3,02 3,82 4,82 5,32 6,78 7,78 9,78 12,73 15,73 17,73 23,67 29,67 35,38
production class B min. 2,9 3,7 4,7 5,2 6,64 7,64 9,64 12,57 15,57 17,57 23,16 29,16 35 45 53,8 63,1 73,1 82,8 92,8
Nominal Production class                                      
A A B B                                      
min. max. min. max.                                      
2 1,8 2,2                                      
3 2,8 3,2                                      
4 3,76 4,24                                      
5 4,76 5,24                                      
6 5,76 6,24                                      
8 7,71 8,29                                      
10 9,71 10,29                                      
12 11,65 12,35                                      
16 15,65 16,35                                      
20 19,58 20,42 18,95 21,05                                      
25 24,58 25,42 23,95 26,05                                      
30 29,58 30,42 28,95 31,05                                      
35 34,5 35,5 33,75 36,25                                      
40 39,5 40,5 38,75 41,25                                      
45 44,5 45,5 43,75 46,25                                      
50 49,5 50,5 48,75 51,25                                      
55 54,4 55,6 53,5 56,5                                      
60 59,4 60,6 58,5 61,5                                      
65 64,4 65,6 63,5 66,5                                      
70 69,4 70,6 68,5 71,5                                      
80 79,4 80,6 78,5 81,5                                      
90 89,3 90,7 88,25 91,75                                      
100 99,3 100,7 98,25 101,75                                      
110 109,3 110,7 108,25 111,75                                      
120 119,3 120,7 118,25 121,75                                      
130 129,2 130,8 128 132                                      
140 139,2 140,8 138 142                                      
150 149,2 150,8 148 152                                      
160 158 162                                      
180 178 182                                      
200 197,7 202,3                                      

 

پیچ شش گوش 10.9 DIN933

D ( Nonstandard dimensions) M3,5 M14 M18 M22 M27 M33 M39 M45 M52 M60
P 0,6 2 2,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
a max. 1,8 6 7,5 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5
min. 0,6 2 2,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
c max. 0,4 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
min. 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
da max. 4,1 15,7 20,2 24,4 30,4 36,4 42,4 48,6 56,6 67
dw production class A min. 5,07 19,64 25,34 31,71
production class B min. 4,95 19,15 24,85 31,35 38 46,55 55,86 64,7 74,2 83,41
e production class A min. 6,58 23,36 30,14 37,72
production class B min. 6,44 22,78 29,56 37,29 45,2 55,37 66,44 76,95 88,25 99,21
k Nominal 2,4 8,8 11,5 14 17 21 25 28 33 38
production class A mix. 2,525 8,98 11,715 14,215
production class A min. 2,275 8,62 11,285 13,785
production class B max. 2,6 9,09 11,85 14,35 17,35 21,42 25,42 28,42 33,5 38,5
production class B min. 2,2 8,51 11,15 13,65 16,65 20,58 24,58 27,58 32,5 37,5
kwb production class A min. 1,59 6,03 7,9 9,65
production class B min. 1,54 5,96 7,81 9,56 11,66 14,41 17,21 19,31 22,75 26,25
r min. 0,1 0,6 0,6 0,8 1 1 1 1,2 1,6 2
s Nominal max. 6 21 27 34 41 50 60 70 80 90
production class A min. 5,82 20,67 26,67 33,38
production class B min. 5,7 20,16 26,16 33 40 49 58,8 68,1 78,1 87,8
Nominal Production class                    
A A B B                    
min. max. min. max.                    
2 1,8 2,2                    
3 2,8 3,2                    
4 3,76 4,24                    
5 4,76 5,24                    
6 5,76 6,24                    
8 7,71 8,29                    
10 9,71 10,29                    
12 11,65 12,35                    
16 15,65 16,35                    
20 19,58 20,42 18,95 21,05                    
25 24,58 25,42 23,95 26,05                    
30 29,58 30,42 28,95 31,05                    
35 34,5 35,5 33,75 36,25                    
40 39,5 40,5 38,75 41,25                    
45 44,5 45,5 43,75 46,25                    
50 49,5 50,5 48,75 51,25                    
55 54,4 55,6 53,5 56,5                    
60 59,4 60,6 58,5 61,5                    
65 64,4 65,6 63,5 66,5                    
70 69,4 70,6 68,5 71,5                    
80 79,4 80,6 78,5 81,5                    
90 89,3 90,7 88,25 91,75                    
100 99,3 100,7 98,25 101,75                    
110 109,3 110,7 108,25 111,75                    
120 119,3 120,7 118,25 121,75                    
130 129,2 130,8 128 132                    
140 139,2 140,8 138 142                    
150 149,2 150,8 148 152                    
160 158 162                    
180 178 182                    
200 197,7 202,3                    

 

پیچ شش گوش 10.9 DIN933 مورد استفاده در صنعت و یا ساختمان سازی است و انواع گوناگونی دارند. امروزه یکی از پر استفاده ترین و معمول ترین نوع پیچ ها، پیچ شش گوش است. در حال حاضر در سرتاسر جهان هرساله در بازارهای مختلف، خریداری و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این پیچ ها به دلیل شکل و فرم ظاهری بخش سر پیچ که به حالت شش گوش است، به این نام معروف شده اند.

پیچ های شش گوش امروزه توسط صنعتگران و افراد شاغل در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا درخواست خرید و فروش برای این نوع پیچ ها و همچنین مهره های آن در بازارهای جهانی بسیار زیاد است. جهت استفاده هرچه بهتر از پیچ های شش گوش و انواع مهره های متناسب با آنها توسط شرکتهای تولید کننده ساخته و به فروش می رسند که استفاده از آنها را بهبود بخشیده و آسان تر می کند.

 

این پیچ ها از لحاظ شکل ظاهری به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

•  پیچ های مهره دار شش گوش استاندارد.
•  پیچ های مهره دار شش گوش سنگین (ساختاری سنگین).

هر دو نوع پیچ شش گوش امروزه کاربردهای وسیعی دارند. سایز و ابعاد سر پیچ های مهره دار شش گوش سنگین، حدودا به اندازه ۸.۱ اینچ (در حدود ۲۰.۵۷ سانتی متر) بیشتر است و به اصطلاح ناحیه  باربری آنها بزرگتر است و به همین دلیل در صنایع سنگین و همچنین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

ضمنا رزوه پیچ شش گوش 10.9 DIN933 می تواند از نوع دنده درشت (یونیفاید) و از نوع دنده ریز باشد. در مجموع می توان گفت که تنوع پیچ های شش گوش زیاد و متنوع است. حتی شکل سر شش گوش آنها نیز دارای تنوع است. بطوری که جهت باز و بسته کردن اتصالات دو نوع پیچ شش گوش مختلف، گاهی لازم است از دو نوع پیچ گوشتی یا آچار استفاده کرد.

پیشگامان پیچ پارس